Raymond Poincaré (1860-1934), French statesman. © Henri Martinie / Roger-Viollet
Raymond Poincaré (1860-1934), French statesman. © Henri Martinie / Roger-Viollet

Unable to load file

 Metadata