Parthenon. Acropolis of Athens (Greece), February 1960. © Roger-Viollet
Parthenon. Acropolis of Athens (Greece), February 1960. © Roger-Viollet

Unable to load file

 Metadata